Obecná psychologie

 

Svět kolem nás a všechno v něm se projevuje v chaotické změti různých prvků. Naše mysl se snaží v okolním světě zorientovat a najít ve zdánlivém šumu smysluplné celky, které by nám o okolí řekly víc.

Když se zaměříme na emoce, mocné hybatele našich životů, zjistíme, že se toho o nich dá mnoho zajímavého říct. Samotné slovo ,emoce' pochází z latinského ,,emovere" (vzrušovat). Emoce sama o sobě má tři části (subjektivní fenomenologická komponenta, výrazové chování a tělesná složka). Emoci cítíme v okamžiku, kdy jsme vyvedeni z neutrálního...

Představivost je kognitivní proces obrazotvornosti vycházející z reálného podkladu. Odlišný pojem je fantazie, což je také kognitivní proces obrazotvornosti, ale čerpá naopak za hranicemi reality. Představivost se řídí zákony, které regulují vynořování myšlenek v naší hlavě. Říkáme jim ,,asociační zákony".

Učení

18.08.2019

Učení je proces utváření změn v psychice v důsledku zkušeností. Umožnilo lidstvu adaptovat se na měnící se prostředí. Tento článek bude kratší, formou stručného výčtu forem učení. Rozlišujeme vrozené, podmíněné, učení vhledem a sociální učení.

Paměť

18.08.2019

Paměť je schopnost uchovávat informace. V evoluci hrála významnou roli, umožnila nám sbírat zkušenosti a poučit se z chyb, tudíž se na evolučním žebříčku posouvat dál.

Spánek je přirozený stav těla, kdy se sníží fyzická i psychická aktivita. Ale zas nemůžeme tvrdit, že je to stav úplného útlumu, i ve spánku naše tělo i mozek jistým zvláštním způsobem pracuje (např. sní). Třeba sluch je v pohotovosti, ale zas rozlišuje důležitost podnětů (matku např. spíš vzbudí pláč dítěte než projíždějící auto). Obecně platí, že...

Oblasti

11.08.2019

Nyní se pokusíme vysvětlit oblasti psychologie. Je jich mnoho, a tak jsme pro vás vybrali ty, se kterými byste se mohli setkat nejčastěji.

Přístupy

11.08.2019

Tady si povíme něco o historii psychologie, ale informace jsou velmi stručné a přístupy se vyvíjely postupně, jak plynul čas. Abychom plně porozuměli vývoji jednotlivých přístupů, je nutné povědět si nejdříve něco o tom, co jim předcházelo.

Slovo psychologie je složenina z řeckého ,,psýché" (ψυχή)- duše, a ,,logia" (λογία)- věda. Dá se říct, že je to věda o duši. Přesněji věda o prožívání (všechny naše vnitřní procesy- myšlení, představy..) a chování (vše, co je viditelné navenek- řeč těla, jednání).