Základní informace

11.08.2019

Slovo psychologie je složenina z řeckého ,,psýché" (ψυχή)- duše, a ,,logia" (λογία)- věda. Dá se říct, že je to věda o duši. Přesněji věda o prožívání (všechny naše vnitřní procesy- myšlení, představy..) a chování (vše, co je viditelné navenek- řeč těla, jednání).

Psychologie byla od starověku jednou částí z velké všeobjímající vědy filozofie, pod kterou spadaly například i fyzika, etika nebo sociologie. V dobách rozkvétající antiky se filozofové psychologii příliš nevěnovali až na pár světlých výjimek, kterým se budeme blíže věnovat ve článku Psychologie v antice. Jako plnohodnotná věda se zrodila roku 1879, když Wilhelm Wundt založil první katedru psychologie na německé univerzitě v Lipsku. Od té doby se rozvětvila a dále rostla až do současnosti.

Lidé se vždy snažili pochopit svět a jeho fungování. Mezi největší záhady, kterým se lidé snažili porozumět, byla odnepaměti lidská mysl. Je to ale příliš složitá stále se měnící struktura na to, abychom ji zvládli komplexně pochopit. Navíc dosud není zcela prozkoumaná a vynálezy moderní doby nám sice umožňují proniknout pod její tajemný povrch, zároveň však vyvstávají stále nové otázky. Kdo ví, zda jí někdy úplně porozumíme. Proto také různé vůdčí osobnosti založily rozmanité směry, které se na onen komplikovaný orgán v naší hlavě dívají z různých pohledů a zkoumají také odlišné věci. Směry spadají pod větší jednotky, psychologické přístupy. Ty definují, jak na naši mysl nahlížíme. Jsou to: biologický, behaviorální, psychodynamický, subjektivistický, kognitivní a gestalt psychologie.

Psychologie se díky širokému poli působení rozdělila na tři obory. Jsou jimi teoretické (základní), praktické (aplikované) a speciální. Teoretické jsou obory obecnější, kde se systematicky a zeširoka rozebírá daná oblast. Jsou podkladem a nutnou základnou pro praktické obory. Ke každému teoretickému oboru najdete i praktický, ze kterého vychází. Mezi teoretické patří např. obecná psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, vývojová psychologie, neuropsychologie, kognitivní psychologie, psychopatologie aj. Jak jsme již odhalili, praktické obory jsou uplatněním nabytých poznatků z teoretických oborů v reálných situacích. Tady najdeme poradenskou psychologii, pedagogickou, klinickou, personální, vojenskou, psychoterapii atd. Nakonec existuje zvláštní skupina speciálních nauk, v nichž se psychologie smíchá s jinými vědami- třeba zoopsychologie (zkoumání psychiky zvířat) nebo psychometrika (sestavování testů a dotazníků).

To je pár úvodních slov k psychologii, snad ve vás vzbudily chuť číst dál a dozvědět se víc. :-)