Imaginace (představivost)

10.09.2019

Představivost je kognitivní proces obrazotvornosti vycházející z reálného podkladu. Odlišný pojem je fantazie, což je také kognitivní proces obrazotvornosti, ale čerpá naopak za hranicemi reality. Představivost se řídí zákony, které regulují vynořování myšlenek v naší hlavě. Říkáme jim        ,,asociační zákony".

    Asociační zákony:
  1.  Podobnosti
  2. Kontrastu
  3. Dotyku v čase nebo prostoru
  4. Příčinnosti
  5.  Opaku
Dále sekundární zákony dobarvují celkový systém představování: jsou to zákony častosti, novosti a aktuálnosti.


Ve schopnosti lidí vytváření představ jsou rozdíly, každý jsme na tom jinak. Představivost má podle Josefa Viewegha funkci oprostění se od naší vnímané reality a proniknout do zcela nového modelu, který si tvoříme sami. Představy nám tedy slouží k vytvoření mentálních reprezentací vnějšího světa. Klinicky zdraví jedinci ví, že jejich představy nejsou skutečné, když v nich ale tráví příliš dlouhou dobu, hrozí, že ztratí pojem o pravé realitě.


Eidetické představy jsou jedinečný druh představ natolik živých, že se téměř neliší od vjemů (nerozeznáme, zde je to realita nebo myšlenka). Tento jev je pozorovaný u dětí školního věku a s nástupem puberty končí. Fotografická paměť u dospělých je brána jako pozůstatek eidetických představ z dětství